Fehér Csaba: az MKDSZ egy cselekvő párt

MEGOSZTÁS
Választások előtti nagyinterjúnk Fehér Csabával, a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség elnökével.

Hogyan értékeli Szlovákia elmúlt négy évét?

Röviden összefoglalva az országban az elmúlt négy évben, nőttek a társadalmi különbségek, komoly probléma lett a fiatalok elvándorlása, megrekedt a leszakadó régiók felzárkóztatása, nőtt a korrupció, még mindig alacsony az innováció támogatása, elmaradtak az egészségügyi és oktatásügyi reformok, lassan, vagy egyáltalán nem növekedtek a bérek és nyugdíjak. A kormány a multinacionális vállalatoknak nyújtott adókedvezményt a hazai kis- és középvállalkozásokkal fizetteti meg. Az óriási adóterhek pedig ellehetetlenítik azok létét. Az állami és az EU-s alapokból származó támogatások elosztása politikai célokat szolgál, aránytalan és igazságtalan. Továbbra is rendezetlen az országban élő nagy számú kisebbség jogállása. Elmaradt a megmaradásukat, fejlődésüket és nyelvhasználatukat garantáló törvény megalkotása. Komoly aggodalomra ad okot az igazságszolgáltatás pártatlan működése és az állampolgári jogok érvényesülése tekintetében is komoly gondokkal kell szembenézni. A kormány folyamatosan visszaélt többségi helyzetével és nem veszi figyelembe az ellenzék, a szakmai szervezetek és a civil szféra javaslatait. A közéletben elhatalmasodott a politikai klientelizmus és az arrogancia.

Mi a tétje a mostani választásoknak a szlovákiai magyarság szempontjából?

A parlamenti választások tétje az, hogy sikerül-e a kormányváltás, illetve egy olyan kormányzás megvalósítása, amely sikeresen veszi fel a küzdelmet a mindent behálózó korrupció ellen. Képes e rendszerben gondolkodni és rendszerelvű reformokat végrehajtani pl. az egészségügy, vagy az oktatásügy területén. Olyan kormányra van szüksége Szlovákiának, amely nem fordít hátat a leszakadó és egyre szegényebb déli és keleti régióknak. Mindemellett számunkra, szlovákiai magyarok számára a választások tétje az is, hogy ne kelljen tovább elszenvednünk a Smer, vagy újra élnünk egy Smer-SNS kormánykoalíció diszkriminatív, a magyarlakta vidék elsorvasztását célzó gazdaságpolitikáját és asszimilációt erősítő kisebbségpolitikáját. Az itt élő magyarság számára fontos, hogy megerősödjön a politikai pluralizmus, mint a felvidéki magyarság politikai kiszolgáltatottságának legfőbb gátja.

Miért válassza valaki az MKDSZ-t?

A Magyar Kereszténydemokrata Szövetség független, határozott és következetes kereszténydemokrata politikát folytat és hitelesen képviseli a szlovákiai magyarság érdekeit. Az MKDSZ az a párt, amelyik a huszonöt évvel ezelőtt megfogalmazott politikai célkitűzéseket nem adja fel. Következetesen kiáll az oktatásügyi és kulturális autonómia, a nyelvi jogok védelme, illetve a megyerendszer átszervezése mellett. Az társadalmi célokat, nem rendeljük alá politikai céloknak. Mi az a párt vagyunk, amelyik nem csak szavakban, de tettekkel is bizonyítja, hogy kiáll és támogatja a társadalom perifériájára szorultakat, a szegényeket. Az MKDSZ egy cselekvő párt. Amikor az iskolák támogatásáról beszélünk, megtesszük, amikor az önfenntartó gazdaságokról beszélünk segítünk megvalósítani, amikor kulturális értékeink őrzéséről, a tájházprogramról beszélünk megcsináljuk. Szavainkat tettek követik. Hiszem, hogy a keresztény tanításból táplálkozó és szolidaritáson alapuló politizálás hozhat társadalmi békét, biztonságot és fejlődést. A mai világ – gazdasági, szociális és kulturális – kihívásaira egyedül a következetes kereszténydemokrata politika képes megfelelő válaszokat adni. Az MKDSZ programja hosszú távú stratégiai célokba illeszkedik. Mi folyamatban gondolkodunk, programunk rendszerben felépített, előremutató és nem tüneti kezelést nyújt.

Mik a szlovákiai magyarság legnagyobb problémái? Hogyan oldaná meg őket az MKDSZ?

A magyarságnak sajnos számos nagy gondja van. A magyarlakta vidék, összehasonlítva más régiókkal sokkal szegényebb. Elmaradtak az átfogó infrastrukturális fejlesztések, rossz a vállalkozói környezet, országos viszonylatban itt a legnagyobb a munkanélküliség, magas a magyar fiatalok elvándorlása, a magyarlakta vidék kórházai katasztrofális állapotban vannak. Fenyegető probléma kisiskoláink létbizonytalansága, a magyar kulturális szervezetek tevékenységének elégtelen és aránytalan finanszírozása, valamint a magyar nyelvhasználat egyre fokozódó visszaszorulása. Végül, de nem utolsó sorban Szlovákiában nem működik az igazságszolgáltatás pártatlansága.

Tényleg röviden összefoglalva: elsősorban kormány- és szemléletváltásra van szükség. Az MKDSZ szorgalmazza a megyei közigazgatás átszervezését, három déli megye létrehozását, a kis és középvállalkozások adóterheinek csökkentését, munkahelyteremtő erejük növelést. Az állami beruházások, illetve az EU-s alapok tekintetében fontos, hogy megvalósuljon a leszakadó régiókkal szemben tanúsított politikai szolidaritás, a pozitív diszkrimináció. Kiemelten támogatjuk a fiatal családok kamatmentes lakáskölcsönét és a főállású anyaság bevezetését, illetve a minimálbér adómentességét. A honi magyar oktatásügy és kulturális élet problémáit hosszútávon kizárólag e két terület autonóm magyar irányítása oldhatja meg. Fontos, hogy a következő négy évben megalkotásra kerüljön a Szlovákiában élő nemzeti közösségek jogait biztosító törvény. A magyar nyelvhasználat védelme és megerősítése érdekében szorgalmazzuk a magyarlakta vidéken, a magyar nyelv szlovákkal azonos jogállásának törvényi elismerését.

Az elmúlt két hónap a nővérkék és a tanárok tiltakozásaitól volt hangos. Hogyan változtatna az MKDSZ az egészségügyben és az oktatásügyben kialakult áldatlan helyzeten?

Az egészségügy, illetve az állami kórházak soha nem látott mértékű eladósodásának, az egészségügy katasztrófa közeli állapotának okai között elsősorban a csekély anyagi forrásokat, az azokkal való rossz gazdálkodást, a nem energiatakarékos, korszerűtlen kórházépületeket, a közbeszerzésekben tapasztalható korrupciót, az adóssághalmozást gátló rendszerelvű működés hiányát, illetve, a kórházi beszállítók és szolgáltatók kórházakkal történő „egyezségét” amely az adósságrendezés állami beavatkozásában bízik. A probléma megoldását többek között a szlovákiai GDP egészségügyre fordított összegének jóval 10 % fölé emelésében, a forrásokkal való gazdálkodás racionalizálásában, a diagnózis alapú térítési rendszer (DRG) bevezetésével megvalósított átláthatóbb és igazságos elosztásában, a korrupció visszaszorításában, illetve a kórházak és más betegellátó intézmények épületeinek energiafelhasználását csökkentő beruházások felgyorsításában, valamint a betegellátásban színvonalában tapasztalható területi egyenlőtlenségek felszámolásában látjuk. Folyamatosan és megfelelő mértékben kell emelni az egészségügyi dolgozók bérét. Cáfolhatatlan tény, hogy a tanároknak az OECD tagállamai közül Szlovákiában a legalacsonyabb a fizetése. Ez a fizetés megalázóan alacsony, mert még az átlagbérek szintjén sincs. Az iskolaügyben a káosz uralkodik. Ezt a szakszervezetek, a tanárok és a szülők elégedetlensége mellett az is bizonyítja, hogy az iskolaügy már a harmadik minisztert fogyasztja. A Smer az elmúlt négy éves oktatásügyi politikájában is a rendszerelvű és átfogó reformok helyett csak foltozgat. Üres ígérgetései mellett cinikusan és arrogánsan viszonyul a tanárok jogos követeléseihez és az iskolaügy problémáihoz. Az MKDSZ az oktatásügyet kulturális és gazdasági szempontból is stratégiai ágazatnak tekinti. Az oktatásra fordított állami költségvetés nagysága arról árulkodik, hogy a Smer e tekintetben merőben más állásponton van. Olyan oktatásügyi törvényre van szükség, amely korszerű, fejlesztés orientált, hosszútávon nyújt stabilitást a rendszernek és amely megfelelően idomul a gazdasági igényekhez, illetve a munkaerőpiac kívánalmaihoz. Minden prosperáló társadalom és gazdaság nagy hangsúlyt fektet az oktatásügyre, ami elsősorban abban nyilvánul meg, hogy anyagilag megbecsüli a tanárokat és az oktatásügyre fordított állami költségvetés is ennek megfelelő mértékű.

Mi az MKDSZ álláspontja a menekültválsággal kapcsolatban?

Bizonyos, hogy a menekültek ellenőrizetlen és tömeges bevándorlása következtében az Európai Unió tagországaiban megnőhet a terrorveszély, de tény, hogy a migránsok úticélja nem Szlovákia. Jelen pillanatban nem beszélhetünk szlovákiai migránsválságról. Az országot a Brüsszel által forszírozott menekültkvóta tekintetében érinti a kérdés. A Smer, illetve Fico miniszterelnök részéről képviselt migránspolitikai álláspont inkább kampánystratégiai eszköz, mintsem értékelhető és előremutató megoldás. A kormánypárt a migránskrízis kapcsán a félelemre, a veszély érzetének erősítésére épített kampánnyal igyekszik a választók figyelmét elterelni az országot sújtó, valóban komoly gazdasági és társadalmi problémákról. De más pártok is igyekeznek választási vitorlájukba fogni ezt a szelet. Van olyan párt, amelyik például úgy gyűjt aláírásokat a kötelező kvóták ellen, hogy a szlovák kormány elutasítja azok elfogadását. A kormány a Szlovákiát egyelőre nem érintő tömeges bevándorlás veszélyeivel takarja a fiatalok létező kivándorlásának tényét, amit képtelen megállítani. Ezzel együtt hosszútávon semmiképpen sem szabad alábecsülni a helyzetet, mert a migránsválság beláthatatlan vallási, kulturális, gazdasági és szociális következményekkel járhat. Az MKDSZ figyelembe veszi a keresztény egyházak álláspontját, és azt mondja, hogy az európai országoknak a keresztény tanítást gyakorolva a szolidaritás szellemében, de az európai kereszténységet védve a gazdasági lehetőségeik mértékében, vagy érdekében kell a kereszténységük, vagy politikai meggyőződésük miatt üldözött családokat, embereket befogadni. Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ellenőrizetlenül senki ne léphessen be az országba, mert csak így lehet megállapítani, hogy ki a valódi menekült, és ki az, aki csupán a jobb élet reményében hagyja el a hazáját. Emellett arra kell törekedni, hogy a háború sújtotta országokban mihamarább helyreálljon a béke és az emberek visszaköltözzenek szülőföldjükre. Ebben vezető szerepet elsősorban azoknak a hatalmaknak kell vállalniuk, amelyek politikájukkal hozzájárultak a fegyveres konfliktus kirobbanásához és kiszélesedéséhez. Ezt csak nemzetközi összefogással lehet elérni, ezért fontos az európai együttműködés ebben a kérdésben is.

Az MKDSZ nyíltan beszél az autonómia kérdéséről a választási plakátjain. Milyen formában valósítanák meg az önrendelkezést?

Igen. Másokkal ellentétben az MKDSZ nyíltan és főleg következetesen képviseli az autonómiát, mint a honi magyar oktatásügy és kultúra biztonságát és fejlődését egyedül garantálni képes politikai és törvényi megoldást. Meg kell szüntetni azt a politikai kiszolgáltatottságot, amelynek oktatásügyünk és kultúránk immár huszonhárom éve szenvedő alanya. Emellett azt is fontosnak tartom hangsúlyozni, az MKDSZ számára az sem elfogadható, ha oktatásügyünk és kultúránk a mindenkori szlovák kormány és parlament kiszolgáltatottsága alól egy felvidéki magyar politikai járomba szorul. Sajnos látjuk, a Csemadok és más civil kulturális szervezetek esetében, hogy ez szintén egy valós veszély. Szilárd meggyőződésünk, és ezt következetesen képviseljük, hogy az oktatásügynek és kultúrának a felvidéki magyarságot kell szolgálnia, nem pedig egy pártot és annak érdekeit. Az MKDSZ kidolgozta az oktatásügy és a kultúra politikai pártoktól és érdekektől független szakmai, irányító testületek felállításának módját, a kulturális autonómia intézményi hátterét, valamint állami finanszírozásának kereteit. Ezt még az idén szakmai és társadalmi vitára fogjuk bocsátani. Az MKDSZ másokkal ellentétben nem a nemlétező fiókból előrántott, „leporolt“ nemlétező koncepciót kínálja a felvidéki magyarságnak. Nekünk jogunk van egy általunk teljesen autonóm módon irányított országos kulturális intézményrendszerhez és annak az állam által törvényben garantált tisztességes és arányos finanszírozásához. Mi ezt a jogot követeljük és ennek megvalósításán dolgozunk.

Milyen eredménnyel lenne elégedett a választásokon?

Természetesen minden pártnak a parlamentbe jutás a célja, hiszen igazából ott nyílik lehetőség a program megvalósítására. Bízom benne, hogy Szlovákiának új jobbközép kormánya lesz, ahol érvényesülnek a keresztény tanítás alapelvei. Ez az ország és minden polgárának érdeke. Március 5. után bizonyosan a parlamenten kívül is meg fog változni a politikai kurzus és az erőviszonyok. Hangsúlyosabb lesz a keresztény értékalapú politizálás és a következetes érdekképviselet. Mindent elkövetünk a lehető legjobb eredmény elérése érdekében. A választások után megerősödve folytatjuk tovább, együttműködésre törekedve a felvidéki magyarságot érintő politikai, társadalmi és gazdasági kérdésekben. Az MKDSZ megerősödésével megváltozik az a politikai kommunikáció, amely másokat elhallgat, ellenséget kreál, különbséget tesz magyar és magyar között.

forrás: bumm