Fehér Csaba: Célunk a magyar falvak kulturális életének, kultúramegőrző és kultúrateremtő potenciáljának megerősítése

MEGOSZTÁS

A Magyar Kereszténydemokrata Szövetség (MKDSZ) a magyar vidék pártján áll, ezért kulturális programunkban is hangsúlyos helyet kapott a magyar falu. Kultúrpolitikánk célja a szlovákiai magyar kulturális élet teljes szellemi- és anyagi szabadságának, kulturális önrendelkezésének elérése. A magyar falvak kulturális életének, kultúramegőrző és kultúrateremtő potenciáljának megerősítését tűztük ki célul. A felvidéki magyar kultúrpolitikának tudatosítania kell, hogy épített és szellemi kulturális értékeink horizontálisan és vertikálisan is színes képet mutatnak. A kultúra részterületei nem választhatók el egymástól. Egységesen töltik meg tartalommal a magyar kultúra fogalmát és csak a részterületek párhuzamos fejlődése esetén beszélhetünk nemzeti kultúránk fejlődéséről.
Minden közösséget ösztönözni kell, és lehetőséget kell biztosítani számára anyagi- és szellemi kultúrájának megőrzésére és megfelelő bemutatására. A népi kultúra és hagyományok megőrzésében fontos az önkormányzatok szerepvállalása. Minden jövőben gondolkodó közösségnek érdekében áll a helyi (népi)kultúra és értékei megőrzése, hiszen ezzel is erősödik a magyarság identitása, szülőföldjéhez való kötődése. Az önkormányzati, egyesületi, vagy magántulajdonban lévő tájházak rendszere szintén fontos eleme az önálló szlovákiai magyar kulturális intézményrendszernek.
Célunk a szlovákiai magyar tájház hálózat rendszerelvű kiépítése, bővítése, célirányos fejlesztése, falvainkban egy megfelelő anyagi- és szakmai háttérrel rendelkező kulturális szellemi műhelyek és terek életre hívása, melyek feladata a szlovákiai magyar népi kultúra értékeinek kutatása, megőrzése, helybeni bemutatása. A rendszer alkalmas lenne a kulturális erőforrások kistérségi hasznosítására is.
A programunk újszerűsége, hogy az eddigi lehetőségeket kiegészítve, hosszútávon egységes keretbe foglalva, minden szakmai feltételnek és kívánalomnak megfelelve a szakemberek vezetésével, azok felügyelete alatt a tájházak kulturális központokként is működnek, melyekben a magyar népi kultúra és értékei, továbbá a kistérség történeti és egyéb kulturális öröksége helyben elérhetővé válnak. A rendszer a régi hagyományokból és értékekből táplálkozva, de mégis újszerűen közelítené meg a közművelődés feladatait. Megkönnyíti a kultúra közvetítését, és képes olyan új kulturális programok megalkotására, amelyek a helyi adottságokat, igényeket és lehetőségeket figyelembe véve újrafogalmazzák a települések és a kistérségek kulturális életét, megszüntetik ilyen jellegű kiszolgáltatottságát.
A hazai tájház és kulturális központ hálózat kiépítésével és rendszerszintű professzionális működtetésével, az azokban összegyűjtött és rendszerezett tárgyi- és szellemi emlékanyag jobban megismerhetővé, “láthatóvá” válik. Az alkalmassá tett terekben a tájházak gyűjteményeikkel, kiállításaikkal, az oktatási-, közművelődési- és közösségi programok rendszeres lebonyolításával a települések, a kistérség kulturális bölcsőivé válhatnak.
A kiépült rendszer a tájházak és kulturális központok közösségerősítő erejét, a település és a kistérség turisztikai vonzásának növekedését, az oktatási-közművelődési potenciál erősödését, a regionális és a határon átívelő kulturális együttműködés kiszélesedését eredményezi. A régiófejlesztés terén is eredményeket mutatna, hiszen ezek turisztikai infrastrukturális beruházások is egyben, amelyek munkahelyeket és bevételi forrásokat is jelentenek. Emellett a rendszer magában hordozza a professzionális továbbfejlődés, a folyamatos megújulás lehetőségét is.

Fehér Csaba, az MKDSZ elnöke
parlamenti képviselőjelölt