Strategické ciele Maďarskej kresťanskodemokratickej aliancie (SK)

MEGOSZTÁS
  1. Demokracia a ľudské práva

Európska demokracia súčasnej doby sa nepopierateľne zakladá na kresťanských základoch. Je teda nevyhnutné posilniť zviditeľnenie a ochranu kresťanských hodnôt v každej oblasti nášho spoločenského života. Kresťanské učenie je to, ktoré v sebe nosí mierové spolužitie národov a ľudu, historické zmierenie, a zabezpečuje všetky osobné a spoločenské práva. Bolestivou a nevyriešenou otázkou minulosti a prítomnosti nášho národného spoločenstva je rad opatrení, ktoré v období po druhej svetovej vojne kolektívnym obviňovaním zbavovali práv maďarské a nemecké spoločenstvá. Nápravu je potrebné dosiahnuť čo najskôr v zmysle Komárňanského vyhlásenia z roku 2005.

  1. Národ a národnosť

Súdržnosť. Maďari žijúci na Slovensku sú súčasťou maďarského národa, popri tom sú súčasťou rodiny európskych národov a európskeho kresťanského spoločenstva. Chceme posilniť túto európsku a národnú súdržnosť. Sme presvedčení, že budúcnosťou Európy a maďarstva je kresťanstvo, návrat ku kresťanským koreňom. Popri súdržnej sile jazyka a kultúry je potrebné klásť väčší dôraz na kresťanskú súdržnosť, ktorá zároveň posilňuje aj národnú súdržnosť.
Spolupráca. V Európe a na Slovensku žije veľké množstvo národností. Neodcudziteľným právom každej národnosti je jej zachovanie. Zachovanie si vlastného jazyka a kultúry, ich slobodné používanie a odovzdávanie, ochrana a zastupovanie hospodárskych a iných záujmov. Účinné zastupovanie týchto záujmov a hodnôt je nepredstaviteľná bez vytvorenia spolupráce založenej na kresťanských základoch, resp. bez tolerancie. Je potrebné vytvoriť základy účinnej politickej spolupráce národností žijúcich v Európe a samozrejme aj na Slovensku. Je potrebné sformulovať na európskej úrovni snaženia národností jednotlivých členských štátov.
Národnostný zákon. Vnútornou záležitosťou Európskej únie by mala byť popri vnútorných záležitostiach členských štátov aj národnostná otázka a politika, a mala by zabezpečiť rovnaké podmienky, právne prostredie pre všetky národnosti a spoločenstvá. Národnostná otázka môže byť v dlhodobom horizonte zabezpečená zákonom, ktorý garantuje spoločenské, vzdelávacie, kultúrne práva národností a právo na vlastný jazyk.
Spoločné hodnoty. Ako každé spoločenstvo, aj spoločenstvo Maďarov žijúcich na Slovensku je mnohotvárne. Z toho vyplývajúc si rôznymi spôsobmi predstavujeme svoju vlastnú prosperitu, prosperitu rodiny a spoločenstva na rodnej zemi. Existujú však také základné kresťanské, národné a ľudské hodnoty, záujmy a ciele, ktoré nás spájajú a tvoria základ vzájomnej spolupráce. MKDA sa usiluje o to, aby sa podľa týchto základných hodnôt a záujmov znovu skoncipovala spolupráca Maďarov žijúcich na Slovensku- Maďarov, Maďarska a Maďarov žijúcich na Slovensku, resp. slovensko- maďarský politický kurz.

III. Cirkev a náboženský život

Spoločenská zodpovednosť. Kresťanská cirkev pôsobí na základe vyše dvoch tisíc rokov existujúceho kresťanského učenia, ktoré je nesporným základom a hodnotou každej európskej spoločnosti. MKDA, vychádzajúc zo základnej myšlienky, že historická cirkev a kresťanské učenie sú dôležitým faktorom morálneho formovania a učenia spoločnosti a spoločenstva, pokladá za dôležitú užšiu spoluprácu medzi štátom a cirkvou, účinnú podporu spoločenskej zodpovednosti cirkvi najmä v oblasti výučby, vzdelávania a sociálnej starostlivosti.
Maďarský biskup. Katolícke spoločenstvo na Slovensku žijúcich Maďarov pozostávajúce z takmer štyristotisíc členov nemá už vyše päť storočí maďarského biskupa, čo by však bola v záujme plnohodnotného duševného rozvoja spoločenstva veľká potreba.
Maďarské katolícke centrum. V záujme rozvoja viery a kultúrneho života maďarského katolíckeho spoločenstva je potrebné celoštátne centrum, ktoré by popri regionálnych a celoštátnych programoch zrealizovaných v centrálnej budove dokázalo zabezpečiť metodické pozadie a koordináciu výchovno- vzdelávacích inštitúcií udržiavaných cirkvou.
Kresťanská spolupráca. V záujme dosiahnutia spoločenského mieru a solidarity zohráva cirkev, resp. kresťanské civilné organizáciu obrovskú úlohu. Kresťanské civilné organizácie predstavujú to morálne pozadie a silu, ktoré je schopné zapojiť do náboženského života, do spoločenského života a práce širokú vrstvu spoločnosti. V záujme toho je potrebné motivovať a podporovať činnosť takýchto organizácií, ich rozšírenie na národné hnutie. Mimoriadne dôležitá je užšia spolupráca medzi cirkvou, štátom a kresťanskými organizáciami.

  1. Kultúra a vzdelávanie

Udržiavacia sila. V podstate každý národ udržuje jeho vlastný jazyk a kultúra. Toto sú dva faktory, ktoré majú najväčší vplyv na súdržnosť a formovanie spoločenstva. Pre menšiny to má v čase globalizácie exponenciálne strategický význam.
Systém inštitúcií. Je potrebné vytvoriť systém maďarských inštitúcií na Slovensku a zabezpečiť finančné pozadie na ich fungovanie.
Mecenášstvo. V záujme zabezpečenia kultúrneho života, existencie a rozvoja umenia, ktoré vytvárajú a sprostredkúvajú hodnoty, ako aj v záujme zabezpečenia poslania formovania spoločnosti je potrebné vytvoriť taký zákon, ktorý bude nabádať občanov na podporu kultúry, umenia a vzdelávania. Na financovanie kultúry a umenia je potrebné zapojiť súkromný kapitál.
Kultúrne strediská. V maďarských jazykových oblastiach vytvoriť v každom okrese centrum, ktoré by malo na jednej strane koordinačné a informačné úlohy, na druhej strane by poskytovalo priestor a infraštruktúru pre civilné organizácie, kultúrne a umelecké združenia danej oblasti. Túto sieť by prevádzkovala celoštátna odborná kultúrna rada vo finančných medziach poskytovaných slovenským štátom.
Celoštátny program vlastivedných domov. Je potrebné motivovať a podporovať snahu maďarských spoločenstiev na Slovensku vytvárať a sprostredkovať hodnoty, podporovať vecnú a duchovnú kultúru minulosti, podporovať snaženia predstavujúce ľudovú kultúru s dôrazom na kultúrne silno upadajúce oblasti a malé dediny.

  1. Vzdelávanie a vedecký výskum

Strategické odvetvie. MKDA je presvedčená, že vzdelávanie by sa malo považovať za strategické odvetvie. Každá spoločnosť, ktorá sa rozvíja a myslí do budúcna musí klásť dôraz vzdelávanie a vedecký výskum. Na vzdelávanie sa nemožno pozerať výlučne z finančného hľadiska, resp. na základe demografických ukazovateľov. Je potrebný taký zákon o vzdelávaní, ktorý je moderný a poskytuje systému dlhodobú stabilitu, dokáže sa vhodne prispôsobovať ekonomickým požiadavkám, resp. požiadavkám trhu práce. Treba zvýšiť úlohu škôl vo vytváraní a sprostredkovaní hodnôt a vzdelávaní. Základnou podmienkou toho je financovanie v dostatočnej miere, čiže zvýšenie štátneho rozpočtu na tieto účely. Jednou zo základných podmienok kvalitného vzdelávania je vážený a spokojný učiteľ, triedy s menším počtom žiakov, dostatočne vybavené triedy a odborné učebne. Je potrebné posilniť spoluprácu medzi rodinami a školami v procese vzdelávania a výchovy. .
Vedec- učiteľ. Štát musí podporovať pedagogické a postgraduálne vzdelávanie učiteľov. Je potrebné vytvoriť taký systém, ktorý motivuje a podporuje vedeckú činnosť a výskum učiteľov. Učitelia musia byť vo väčšej miere zapojení do vedeckého výskumu a vedeckého života. Školský systém na každej svojej úrovni potrebuje takých pedagógov, ktorí sú významnými predstaviteľmi a zároveň aj pestovateľmi tej ktorej vednej disciplíny. Musí byť zriadené Vedecké kolégium učiteľov.
Vzdelávanie menšín. Vzdelávanie je prioritnou oblasťou menšinového bytia a z toho vyplývajúc aj menšinovej politiky. Musí byť vytvorený taký zákon vzdelávania, ktorý citlivo zaobchádza s požiadavkami menšín žijúcich v diaspóre a je zbavený akejkoľvek diskriminácie. Ktorý na základe tolerancie pozitívne diskriminuje, čiže udeľuje finančné prostriedky nad rámec rozpočtu, zabezpečuje a garantuje vyučovanie v materinskom jazyku na všetkých úrovniach školstva.
Univerzita Jána Selyeho. Jedným zo základných pilierov duchovného, kultúrneho a vedeckého života Maďarov žijúcich na Slovensku je Univerzita Jána Selyeho v Komárne. Národno- strategický význam pre túto inštitúciu má zachovanie si a posilnenie štatútu univerzity a zriadenie ďalších fakúlt.
Cirkevné školy. Cirkev je svojim učením a svojou činnosťou hlavným propagátorom verejného dobra a sociálneho zmieru. Sú predstaviteľmi a hlásateľmi takých večných a nepopierateľných hodnôt, na ktorých sa zakladá celá naša spoločnosť. Je teda potrebné posilniť úlohu cirkvi vo výchovno- vzdelávacích prácach. Musí byť ukončená diskriminácia cirkvi, resp. cirkevných škôl. Sú potrebné výchovno- vzdelávacie inštitúcie udržiavané cirkvou, zriadenie nových školských centier, materských škôl, odborných učilíšť, stredných odborných škôl a gymnázií.

  1. Rodina a mládež

Základ spoločnosti. Základom spoločnosti je rodina, ktorú tvorí vzťah medzi mužom a ženou. Je potrebné posilniť úlohu rodiny ako základu prosperujúcej komunity, ako aj pozitívne sociálne a politické vnímanie matky.
Mať deti.
Rodičovstvo by nemalo ohrozovať existenciu rodiny, jej schopnosť uživiť sa. V záujme zastavenia úbytku obyvateľstva a nepriaznivých demografických ukazovateľov, ktoré majú v prípade národnostných menšín exponenciálny význam, je neodpustiteľné zavedenie daňového systému priateľského k rodinám, resp. váženie si matiek zo strany štátu vo väčšej miere.
Výchova. Vo výchove mládeže by mali zohrávať dôležitú úlohu popri škole a rodine aj cirkev a kresťanské organizácie. Kresťanské učenie môže poskytnúť ten morálny základ, na ktorom stavajúc si mládež vystavená nástrahám dnešnej doby dokáže vybudovať bezpečnú budúcnosť bohatú na skutočné hodnoty. Mimoriadnu podporu treba poskytnúť tým kresťanským mládežníckym organizáciám, ktoré v rámci svojho poslania vzdelávajú verejnosť.
Práca a domov. V záujme zlepšenia demografických ukazovateľov je potrebné v prvom rade zastaviť migráciu mladých ľudí. Najdôležitejšie je zriadenie pracovných miest. Dospelý život sa musí začať prácou. Musíme podporovať bývanie mladých v rámci programu nájomných sociálnych bytov.

VII. Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť

Profesionalita a rešpekt. Našim najväčším bohatstvom je udržanie si zdravia a v záujme jeho prinavrátenia musíme zabezpečiť, aby boli v zdravotníckych zariadeniach prítomní lekári s dostatočnou odbornou kvalifikáciou a v dostatočnom počte. Prirodzene toto možno dosiahnuť dostatočným finančným ohodnotením kvalifikovanej práce, resp. jedine takýmto spôsobom možno zabrániť hromadnej migrácii lekárov a zdravotných sestier.
Moderná starostlivosť. Vybavenie nemocníc a sociálnych zariadení je potrebné neustále modernizovať. Pre každého občana musí byť zabezpečená rovnocenná lekárska starostlivosť. Prevencia. Väčší dôraz je potrebné klásť na prevenciu ochorení a na výchovu k zdravému životnému štýlu. Prevencia je totiž oveľa lacnejšia ako liečba. To isté sa týka aj užívania omamných látok a narkotík.
Kresťanská charita. V zdravotníctve a v boji proti drogovej závislosti je tiež potrebné zvýšiť účasť kresťanských organizácií, pretože skúsenosti poukazujú na to, že najväčšie úspechy v tejto oblasti dokážu dosiahnuť práve oni.
Detské domovy. Treba pobádať a podporovať cirkev v zriaďovaní a prevádzkovaní detských domov na báze rodín. Sieť sociálnej starostlivosti. Treba dať možnosť a treba vytvoriť právne a finančné pozadie na vytvorenie siete sociálnej starostlivosti, ktoré by boli prevádzkované kresťanskou cirkvou, a ktoré by slúžili a starali sa o osamelých, starých ľudí , o bezdomovcov, ľudí bez strechy nad hlavou a o matky vychovávajúce sami svoje dieťa.
Nový začiatok. Ľudí odvrhnutých spoločnosťou a žijúcich na periférii je potrebné vrátiť späť do sveta práce a spoločenstva. Nesmieme dopustiť, aby sa bezdomovstvo a nezamestnanosť stali životným štýlom.

VIII. Verejná správa a samospráva

Služba verejnosti. Štát funguje úspešne a účinne vtedy, ak bude aj v praxi fungovať systematická, jednoduchá, prehľadná a navzájom nadväzujúca verejná správa, ktorá má na zreteli v prvom rade záujmy a požiadavky občanov a spoločenstiev. Je potrebné zjednodušiť ju pomocou možností, ktoré ponúka moderná technika a služby verejnej správy povýšiť na úroveň 21. storočia.
Školený úradník. V záujme efektívneho a presného vykonávania verejnosprávnych a samosprávnych úloh, v súlade s aktuálnymi zákonmi a právnymi predpismi je neodpustiteľné, aby zamestnanci pracujúci na úradoch boli vyškolení na vysokej úrovni a pravidelne doškolovaní. V oblastiach obývaných viacerými národnostnými menšinami je v záujme mierového spolunažívania a tolerancie dôležité, aby úradníci pôsobiaci vo verejnej sfére ovládali aj jazyk národnostných menšín.
Spolupráca. V záujme efektívneho a rýchleho vybavovania záležitostí je nevyhnutná hladká spolupráca medzi verejnou správou a samosprávami, rýchla a presná výmena vzájomných informácií.
Kompetencie. V záujme posilnenia miestnej správy a rýchleho vybavovania občianskych záležitostí je potrebné rozšíriť právomoc samospráv.
Administratívne členenie. Súčasné samosprávne rozdelenia Slovenska necháva bez povšimnutia jednotný historický, ekonomický a kultúrny rozvoj regiónov, resp. z toho vyplývajúce súčasné verejnosprávne, samosprávne a ekonomické záujmy. V záujme povznesenia regiónov je základnou požiadavkou rozumné členenie verejnej správy so zreteľom na záujmy obyvateľov a spoločenstiev.

  1. Poľnohospodárstvo a ekonomika

Strategické odvetvie. Poľnohospodárstvo musí byť ponímané ako strategické odvetvie, už len z toho dôvodu, že oblasti Slovenska rozhodujúce z poľnohospodárskeho hľadiska sú zároveň aj oblasťami obývanými maďarskou menšinou. Pri sformulovaní cieľov teda musíme mať na zreteli v prvom rade tento fakt. Z hľadiska vytvárania pracovných miest poľnohospodárstvo ukrýva v sebe obrovský potenciál. Živočíšna výroba, pestovanie zeleniny, ovocia, viniča, chov rýb a včelárstvo môže byť opäť zdrojom obživy pre niekoľko tisíc rodín.
Sebestačnosť. V súvislosti so súčasnou globálnou populačnou explóziou a hospodárskou krízou sa stáva opäť aktuálnou otázka sebestačnosti. Je nevyhnutné prinavrátiť na Slovensku sebestačnosť v produkcii potravín. Je potrebné posilniť a chrániť vnútorné poľnohospodárske trhy.
Konkurencieschopnosť. Je potrebné obnoviť zahraničnú, ale v prvom rade domácu konkurencieschopnosť poľnohospodárstva a s ním spojeného spracovateľského priemyslu, obnoviť systém domáceho trhového príjmu. Musí byť zabezpečené právne pozadie toho, aby drobní a strední podnikatelia mohli svoje výrobky bezprostredne predávať, v dôsledku čoho sa tovar dostane priamo od výrobcu k spotrebiteľovi. Toto je možné dosiahnuť tak, ak bude poľnohospodárstvo podporované v rovnakej miere ako v západných krajinách.
Ochrana úrodnej pôdy. Základom poľnohospodárskej výroby je úrodná pôda. Je potrebné zabezpečiť, aby úrodnú pôdu naďalej obrábali miestni roľníci, resp. aby sa im dostala do rúk. Toto môže zabezpečiť ekonomický rozvoj príslušných regiónov a poskytnúť živobytie pre tu žijúcich ľudí. V prípade prenájmu alebo predaja štátnych alebo samosprávnych pôd musia byť uprednostnení miestni hospodáriaci roľníci.
Bio poľnohospodárstvo a obnoviteľné zdroje energie. Základným záujmov spoločnosti a tým pádom aj politiky je výroba potravín zo zdravých základných surovín, resp. obnova a udržanie úrodnosti poľnohospodárskych pôd. V záujme toho je potrebné podporovať a poskytnúť štátne dotácie bio hospodárstvam a hospodáriacim podnikateľom vytvárajúcim obnoviteľné zdroje energie.
Úvery a štátna garancia. Je nutné zriadiť štátny garančný fond na podporu poľnohospodárskych investícií a rozvoja, ktorý formou nízkoúrokových pôžičiek pomôže naštartovať a ďalej rozvíjať malé a stredné podnikanie.

  1. Rozvoj vidieka a regiónu, turistický ruch

Mosty a diaľnice. Nevyhnutnou podmienkou rozvoja vidieka a regiónu je podpora poľnohospodárstva a výstavba potrebnej infraštruktúry. Je potrebné podporovať cezhraničnú hospodársku spoluprácu, integrálne spojenie historických regiónov. Vo veľkej miere tomu napomáha obnova Ipeľských mostov, resp. výstavba nového Dunajského mosta. Z hľadiska povznesenia a prepojenia maďarských regiónov má strategický význam vybudovanie južnej rýchlostnej cesty medzi Bratislavou a Košicami.
Vidiecky turizmus. Je nevyhnutné podporovať investície v oblasti turistického ruchu, treba posúdiť možnosti a vytvoriť infraštruktúrne podmienky. Investície a podnikanie v oblasti turistického ruchu sú dôležitým faktorom pri vytváraní pracovných miest. Spolupráca. Základným záujmom a cieľom je posilnenie maďarsko- maďarskej ekonomickej, vedeckej, kultúrnej, turistickej a civilnej spolupráce. Zvýšiť spoluprácu v oblasti turizmus o slovenskými dedinami, resp. samosprávami maďarských pohraničných miest.
Turistický zväz Maďarov žijúcich na Slovensku. Zväz vykonáva koordinačné a informačné funkcie pri zosúladení činnosti inštitúcii, organizácií a podnikaní zainteresovaných v cestovnom ruchu, ako aj miestnych samospráv.